Danh mục

Tài liệu nội bộ về thành tựu đối ngoại Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện NQ ĐH XIII của Đảng

Ngày 07/03/2024, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Công văn số 2361-CV/BTGTU về việc cung cấp tài liệu nội bộ về thành tựu đối ngoại Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện NQ ĐH XIII của Đảng

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI