Danh mục

Văn bản

Ngày 29/03/2024, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành hướng dẫn số 117-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024)
Ngày 13/03/2024, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 114-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 - 02/4/2024)
Ngày 07/03/2024, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Công văn số 2361-CV/BTGTU về việc cung cấp tài liệu nội bộ về thành tựu đối ngoại Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện NQ ĐH XIII của Đảng
Trang: 1 / 7
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI