Danh mục

Lịch sử Công đoàn

Người Việt Nam đầu tiên gia nhập Công đoàn là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Người gia nhập Công đoàn Kim khí, Quận 17 Pa- ri - Pháp năm 1919.
V. Phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam trong những năm xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1975 – 1986)
IV. Giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (1954 -1975)
III. Phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam trong những năm toàn quốc kháng chiến (1946 -1954)
Trang: 1 / 2
Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI