Danh mục

Giải pháp để tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng

Trong mọi giai đoạn của cách mạng, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, lúc thuận lợi cũng như khi phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức nhưng Đảng ta luôn kiên trì mục tiêu, lý tưởng, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng và trí tuệ sáng suốt của mình, mà điều có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là Đảng luôn giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân.

Không để phai nhạt, xói mòn bản chất giai cấp công nhân của Đảng

Trải qua 94 năm xây dựng, hoạt động và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam đã minh chứng và khẳng định: Bản chất giai cấp công nhân của Đảng là nguyên tắc cơ bản, chi phối toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là tiêu chuẩn cơ bản để nhận biết một Đảng mác xít chân chính; là nguồn sức mạnh của Đảng, nhân tố bảo đảm cho Đảng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng thành công.

Mặc dù vậy, bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta có thể bị phai nhạt, xói mòn nếu không được thường xuyên củng cố, tăng cường và nâng lên một chất lượng mới. Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” hòng làm suy yếu Đảng ta về chính trị, tư tưởng và tổ chức; làm cho Đảng suy thoái, biến chất và dẫn đến tự tan rã giống như các Đảng Cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô trước đây.

Như Đảng ta đã chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Tham nhũng, lãng phí trên một số lĩnh vực, địa bàn vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội”[1].

Không ngừng nâng cao bản lĩnh và năng lực lãnh đạo của Đảng

Từ thực tế về những nguyên nhân bài học của thành công, của những thành tựu trong công cuộc xây dựng đảng, đặc biệt để giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, cần phải tiến hành nhiều hoạt động cụ thể, với những nghiên cứu cơ bản, chuyên sâu, đồng bộ và hệ thống. Trong đó cần đặc biệt quan tâm:

Thứ nhất, Đảng phải kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao bản lĩnh và năng lực lãnh đạo của Đảng. Lịch sử đã chứng minh, nếu mơ hồ, dao động về hệ tư tưởng thì sẽ lúng túng trong hoạch định chủ trương, đường lối, rối loạn trong tổ chức và tất yếu dẫn đến thất bại trong hành động. Vì thế, trong tình hình mới, Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo và bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, nhất là vấn đề xây dựng Đảng. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta, là một trong những tiêu chuẩn đánh giá bản chất giai cấp công nhân của Đảng, là thước đo bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Thứ hai, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng chính là một trong những phương thức hữu hiệu nhất để giữ vững, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Vì vậy, coi trọng xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và cán bộ.

Thứ ba, coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đó là sự tạo lập và thực thi một kiểu lãnh đạo, quản lý vừa mang tính khoa học sâu sắc, tính cách mạng sáng tạo, vừa mang tính nhân văn cao cả. Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương đúng đắn, bằng giáo dục và thuyết phục chứ không phải bằng áp đặt, mệnh lệnh, hành chính, quan liêu.

Thứ tư, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý. Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh. Kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động với nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho giai cấp công nhân.

Thứ năm, tích cực đấu tranh có hiệu quả trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người công nhân phải luôn mài sắc tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, xét lại, phản bác mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc bản chất giai cấp công nhân của Đảng từ các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

+++

[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr 92-93.

VƯƠNG TRẦN - PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH BẮC (HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ, BỘ QUỐC PHÒNG)  

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI