Đà Nẵng 01/02/2023

Chức năng và quyền hạn các ban, phòng trong Liên đoàn

Căn cứ Quyết định số 883/QĐ - TLĐ ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

1- Sắp xếp bộ máy cơ quan

Hiện nay, LĐLĐ Thành phố Đà Nẵng có: 66.832 đoàn viên Công đoàn sinh hoạt tại 818 công đoàn cơ sở.

Căn cứ quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (ban hành kèm theo Quyết định số 883 ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), thành phố Đà Nẵng thuộc loại 2: Có từ 50.000 đoàn viên đến dưới 100.000 đoàn viên hoặc từ 1.000 CĐCS đến dưới 1.800 CĐCS.

Theo đó, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ được Tổng Liên đoàn quy định tương ứng. Cơ quan LĐLĐ Thành phố Đà Nẵng từ 07 ban, phòng còn lại 06 ban, phòng, giảm một ban (sáp nhận Ban Tuyên giáo với Ban Nữ công), được tổ chức lại như sau:
 • Văn phòng
 • Ban Tổ chức
 • Ban Tuyên giáo và Nữ công
 • Ban Chính sách - Pháp luật
 • Ban Tài chính
 • Văn phòng Uỷ ban Kiểm tra
2- Chức năng, nhiệm vụ các ban, phòng Liên đoàn Lao động Thành phố

    2.1- Ban Chính sách - Pháp luật

    a/ Chức năng:
 • Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tham gia, đề xuất với cấp uỷ Đảng, cơ quan Nhà nước những nội dung có liên quan thực thi pháp luật, chính sách kinh tế - xã hội; tham gia xây dựng pháp luật về lao động và công đoàn, chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong CNVCLĐ. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức chỉ đạo công tác BHLĐ. Hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Hướng dẫn các hoạt động trợ giúp pháp lý, dạy nghề, giới thiệu việc làm, các hoạt động xã hội của Công đoàn.
    b/ Nhiệm vụ:
 • Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, BHLĐ, BHXH, BHYT, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến CNVCLĐ.
 • Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng pháp luật và văn bản pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ và Công đoàn theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn.
 • Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, Hội nghị Người lao động; tổ chức và hoạt động thanh tra nhân dân.
 • Chủ trị và phối hợp với các Ban thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà nước. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn.
 • Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động, luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn các cấp Công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, Luật Công đoàn. Chỉ đạo các cấp Công đoàn tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về BHLĐ và chỉ đạo phong trào quần chúng trong công tác BHLĐ.
 • Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về lao động, Luật Công đoàn, hoạt động Quỹ vay vốn giải quyết việc làm, hoạt động xã hội từ thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng tu vấn pháp luật.
 • Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công, của tập thể người lao động; hướng dẫn việc thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp…
 • Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện cơ chế đối thoại, hợp tác tại nơi làm việc; thương lượng tập thể và đối thoại xã hội ở các cấp công đoàn; theo dõi vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
    2.2- Ban Tuyên giáo và Nữ công

    a/ Chức năng:
 • Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ; tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo công đoàn.
 • Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về côngt ác vận động nữ CNVCLĐ; chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ CNVCLĐ; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn.
    b/ Nhiệm vụ:
 • Nghiên cứu, hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền giáp dục về chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn, công tác phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ.
 • Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp đặc điểm, điều kiện của CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế; năm sbắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVCLĐ.
 • Giúp Ban Thường vụ theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung của chuyên mục Lao động và Công đoàn trên Báo Đà Nẵng và Đài DRT.; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn.
 • Tham mưu, hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hoá; xây dựng nội dung, hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong  CNVCLĐ.
 • Hướng dẫn các cấp Công đòn tham gia tổ chức việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CNVCLĐ.
 • Tổ chức biên soạn tài liệu, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ.
 • Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia hiến máu nhân đạo.
 • Đề xuất chủ trương về công tác vận động, giáo dục nữ CNVCLĐ.
 • Tham mưu, đề xuất các hoạt động về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới; công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ - trẻ em và công tác dân số, sức khoẻ sinh sản, kế haọch hoá gia đình.
 • Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề Nữ công của Công đoàn các cấp. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công. Chủ động phối hợp với các ban triển khai, sơ kết, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công. Tổng hợp tình hình nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công báo cáo Ban Thường vụ và Tổng Liên đoàn.
    2.3- Ban Tài chính

    a/ Chức năng:
 • Tham mưu và giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quản lý tài chính, tài sản hoạt động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của Công đoàn theo quy định của pháp luật. Giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ ban hành các quy định, hướng dẫn về thu, phân phối, sử dụng, quản lý ngân sách Công đoàn.
    b/Nhiệm vụ:
 • Chỉ đạo và hướng dẫn các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách hàng năm; xét duyệt và tổng hợp dực toán hàng năm, quyết toán hàng quý và cả năm, báo cáo Ban Thường vụ .
 • Thực hiện công tác kế  toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam.
 • Thực hiện giám đốc Tài chính, thông qua công tác tài chính giúp Ban Thường vụ chỉ đạo thực hiện các mặt công tác khác của Công đoàn.
 • Đề xuất kế hoạch tổ chức việc làm kinh tế của Công đoàn; hướng dẫn các cấp Công đoàn làm kinh tế Công đoàn.
 • Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Tài chính các cấp Công đoàn và các đơn vị trực thuộc.
    2.4- Ban Tổ chức

    a/ Chức năng:
 • Nghiên cứu, tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phát triển đoàn viên, xây dựng hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ Công đoàn; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ công đoàn.
    b/ Nhiệm vụ:
 • Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chánh sách cán bộ, đào tạo cán bộ; chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng Công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn vững mạnh.
 • Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra thực hiện kiểm tra thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo cán bộ, tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp; phát triển đoàn viên; thành lập CĐCS; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; cấp phát và hướng dẫn sử dụng thẻ đoàn viên. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ.
 • Thẩm định và trình Ban Thường vụ các Đề án về tổ chức, cán bộ, nhân dự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ Công đoàn khi có yêu cầu.
 • Thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ uỷ quyền:
  • Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các Ban, các cấp Công đoàn và các cấp đơn vị trực thuộc;
  • Dự thảo các Quyết định của Ban Thường vụ về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của Công đoàn;
  • Quản lý cán bộ theo phân cấp của cấp uỷ và Ban Thường vụ, bao gồm các công việc: Quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí, phân công, điều động cán bộ;
  • Nhận xét, đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ;
  • Thực hiện chính sách cán bộ;
  • Bảo vệ chính trị nội bộ và công tác Văn phòng Đảng Đoàn;
  • Dự thảo các Quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ;
  • Quản lý công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ công đoàn;
  • Sơ, tổng kết công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo cán bộ.
 • Giúp Ban Thường vụ xét duyệt, đề nghị Tổng Liên đoàn tặng thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho cán bộ, đoàn viên. Phối hợp với Ban Chính sách pháp luật xét duyệt khen thưởng và đề nghị khen thưởng các đơn vị trong tổ chức Công đoàn.
    2.5- Văn phòng
    a/ Chức năng:
 • Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp và cơ quan. Tham mưu về tình hình CNVCLĐvà công tác Công đoàn. Trực tiếp quản lý tài sản và phối hợp với các ban đảm bảo phcụ vụ hoạt động tại cơ quan. Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.
    b/ Nhiệm vụ:
 • Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác. Là đầu mối phối hợp, điều hào chương trình công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, uỷ viên Ban Thường vụ để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Thường vụ.
 • Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tình pháp lý của các văn bản do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu.
 • Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ. Theo dõi, đôn đốc các cấp Công đoàn thực hiện chế dộ thông tin báo cáo theo quy định.
 • Tham gia phối hợp với các Ban, đơn vị hữu quan nghiên cứu, tổng hợp tình hình CNVCLĐ; đề xuất một số chủ trương công tác đối với CNVCLĐ và công đoàn. Chủ trị hoặc phối hợp cùng các Ban tham gia xây dựng các văn bản và một số Đề án do Ban Thường vụ giao. Theo dõi, đánh gia, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Phối hợp với các ban, đơn vị giúp Ban Thường vụ chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việct hực hiện Nghị quyết, Quyết định các chuyên đề công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
 • Giúp Phó Chủ tịch Thường trực chuẩn bị chương trình, nội dung các cuộc họp BTV,BCH và các cuộc họp của LĐLĐ thành phố.
 • Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực. Bố trí phương tiện đưa đón, nơi ăn ở khách đến công tác.Tổ chức phục vụ các Hội nghị, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự trị an trong cơ quan. Giúp Thủ trưởng cơ quan cùng với Công đoàn tổ chức sơ kết, Hội nghị dân chủ cơ quan.
    2.6- Văn phòng UBKT

    a/ Chức năng:
 • Giúp Uỷ ban kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy chế hoạt của Uỷ ban kiểm tra do Ban Chấp hành thông qua. Chủ trì phối hợp với các ban vàcùng với các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu tố của CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn việc giải quyết đơn thư khiếu tố của các cấp Công đoàn.
    b/ Nhiệm vụ:
 • Tổ chức, thực hiện, quyền hạn của Uỷ ban kiểm tra theo quy định của điều lệ Công đoàn Việt Nam; quy chế hoạt dộng của Uỷ ban kiểm tra.
 • Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra Uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ của Uỷ ban kiểm tra và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của UBKT.
 • Tổng hợp xây dựng báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình công tác của Uỷ ban kiểm tra trong các kỳ họp thường kỳ Ban Chấp hành.
 • Chủ động phối hợp với các ban giải quyết đơn thư khiếu tố và các công việc khác có liên quan; tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định có liên quan đến công tác kiểm tra.
 • Giúp Uỷ ban kiểm tra triển khai việc kiểm tra chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cấp mình và cấp dưới.
 • Giúp Uỷ ban kiểm tra đề xuất kiến nghị với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các đơn vị được kiểm tra những vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm tra.
 • Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra. Tổng kết thực tiễn hoạt động Uỷ ban kiểm tra Công đoàn các cấp.
Hình ảnh hoạt động
Đường dây nóng

Mọi thông tin tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ qua :
 02363. 822. 262
 0905.606.179

 0932.402.555

Lượt truy cập
04008834
Hôm nay:757
Tất cả:04008834
Đang trực tuyến:46
CLB Doanh Nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động
Bootstrap Slider

Designed and Maintained byThiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn