Danh mục

Kế hoạch số 348/KH-TLĐ ngày 15/8/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Cuộc thi trực tuyến Công nhân, viên chức, lao động Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Ngày 15/8/2023, Tổng Liên đoàn Lao động có ban hành Kế hoạch số 348/KH-TLĐ về tổ chức Cuộc thi trực tuyến Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy; theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị các cấp Công đoàn vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia Cuộc thi theo nội dung kế hoạch đính kèm.

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI