Danh mục

Công văn số 2132-CV/BTGTU ngày 6/11/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền, hưởng ứng tham gia "Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"

 Ngày 6/11/2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy có ban hành công văn số 2132-CV/BTGTU về tuyên truyền, hưởng ứng tham gia "Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"; theo đó, LĐLĐ thành phố đề nghị các cấp Công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi theo nội dung Kế hoạch và Thể lệ (đính kèm) đạt kết quả.

Xem Thể lệ cuộc thi tại đây

Xem kế hoạch tổ chức tại đây

Đính kèm

 

Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05 Chỉ thị 05

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

CÁC DOANH NGHIỆP KÝ KẾT PHÚC LỢI