Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đo n viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đo n viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.

Nghị quyết 20

Sơ kết 1 năm kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW
Đăng ngày : 04/01/2010 07:00:00
BÁO CÁO

Sơ kết 1 năm kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW
về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam
thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Thành ủy Đà Nẵng về sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng xin báo cáo kết quả đạt được trong các cấp Công đoàn và CNVC-LĐ thành phố trên các mặt như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT

1- Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện:

Tổ chức Công đoàn đóng vai trò quan trọng, trực tiếp trong việc chăm lo xây dựng giai cấp công nhân và người lao động. Thành phố Đà Nẵng kể từ khi có Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) đã phát triển nhanh về mọi mặt, nhất là sự ra đời hàng loạt doanh nghiệp ngoài Nhà nước cùng với sự tăng nhanh về số lượng công nhân lao động trên địa bàn. Do đó, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, trên cơ sở Kế hoạch số 378/KH-TLĐ ngày 06/3/2008, Chương trình hành động số 399/Ctr-TLĐ ngày 07/3/2008, Chỉ thị 02/CT-TLĐ ngày 30/9/2008 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 29/4/2008 của Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công  nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”. LĐLĐ thành phố đã xây dựng Chương trình hành động số 08/CTr- LĐLĐ và Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ hướng dẫn các cấp Công đoàn nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết 20 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc đưa Nghị quyết đến với CNVC-LĐ, ngày 13/8/2008, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố tiếp tục ban hành công văn số 165/LĐLĐ Hướng dẫn nội dung triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW trong các cấp Công đoàn. Chỉ đạo tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW với những mục tiêu cụ thể nâng cao nhận thức cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ về vị trí, vai trò to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng bước nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động. Chương trình hành động của LĐLĐ thành phố xác định rõ, các cấp Công đoàn thành phố cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu tình hình mới; với những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục CNVC-LĐ; chủ động tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của công nhân; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các thành phần kinh tế. Song song với việc xây dựng Chương trình hành động, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo 4 tổ công tác theo dõi các khối của LĐLĐ thành phố cử cán bộ, chuyên viên trực tiếp đi cơ sở, nắm tình hình triển khai quán triệt Nghị quyết tại các cấp Công đoàn, nhằm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện triển khai quán triệt Nghị quyết một cách rộng rãi và có chất lượng.

Đối với LĐLĐ thành phố, đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 20/NQ-TW cho hơn 150 cán bộ chủ chốt của các cấp Công đoàn và cán bộ chuyên viên LĐLĐ thành phố.

Để CNVC-LĐ thành phố có nơi gặp gỡ, giao lưu, tổ chức các sinh hoạt văn hoá tinh thần, LĐLĐ thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Nhà Văn hoá Lao động thành phố, sớm đưa vào hoạt động phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của CNVC-LĐ. Dự kiến Nhà Văn hoá Lao động thành phố sẽ bàn giao và hoạt động trong tháng 6 và chính thức khánh thành vào dịp 28/7/2009 chào mừng 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2009).

Bên cạnh đó, cùng với việc phát hành trên 300 tập tài liệu tìm hiểu về phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn, LĐLĐ thành phố còn biên soạn và phát hành 5.000 cuốn sổ tay Cán bộ Công đoàn, 10.000 tờ gấp tuyên truyền với những nội dung ngắn gọn, cơ bản nhất chuyển tới các cấp Công đoàn cơ sở để CNVC-LĐ và cán bộ Công đoàn có thêm tư liệu tìm hiểu, nghiên cứu về pháp luật lao động, về các quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình.

2- Kết quả triển khai thực hiện:

Đến nay, các cấp Công đoàn trực thuộc LĐLĐ thành phố đã hoàn thành việc nghiên cứu, học tập những nội dung cơ bản của Nghị quyết 20/NQ-TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”, thu hút trên 53.000 đoàn viên và 70.000 CNLĐ tham gia.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp đã chủ động đề xuất với cấp uỷ về nội dung, hình thức triển khai thực hiện Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động. Trong đó, xác định rõ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào các phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn các cấp. Tập trung là công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân, đặc biệt là công nhân trẻ, thực hiện trí thức hoá công nhân, làm cho giai cấp công nhân phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh; quan tâm đến công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng trong công nhân lao động.

Qua việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết 20/NQ-TW đến với công nhân viên chức lao động và cán bộ Công đoàn, bước đầu tạo ra những chuyển biến tích cực về nhận thức. Nhiều Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở chú ý nhiều hơn đến nội dung công tác nhằm xây dựng chất lượng người lao động và chất lượng hoạt động Công đoàn. Đã cử nhiều cán bộ Công đoàn tham gia tập huấn nghiệp vụ do các cấp Công đoàn tổ chức, nhất là tập huấn nghiệp vụ hoạt động Công đoàn, các nội dung có liên quan đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm thất nghiệp, xây dựng thang, bảng lương mới; triển khai Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn thành phố và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam. Điển hình là Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng đã tổ chức học tập quán triệt cho 60 cán bộ Công đoàn là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CĐCS, thông qua các hoạt động tuyên truyền lồng ghép quán triệt Nghị quyết 20/NQ-TW cho 3.000 lượt đoàn viên, công nhân lao động; thành lập mới và ra mắt được 20 CĐCS, phát triển 6.788 đoàn viên; hướng dẫn Công đoàn cơ sở dự thảo nội dung, tổ chức thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Có 15 đơn vị đã ký kết thỏa ước lao động tập thể, số còn lại đang trong quá trình thương lượng, nâng tỷ lệ CĐCS ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các Khu công nghiệp lên 25%. Công đoàn Công ty cổ phần Dệt May 29/3 xây dựng giải thưởng "Hoa hồng xanh", tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, trong xây dựng nếp sống văn hoá; tổ chức khảo sát nhu cầu về gửi con đi nhà trẻ và số công nhân lao động đang thuê nhà trọ để tham gia với chính quyền, chủ doanh nghiệp có kế hoạch xây dựng nhà trẻ và hỗ trợ kinh phí ở nhà trọ. Công đoàn ngành Giao thông vận tải thành phố tổ chức quán triệt Nghị quyết 20/NQ-TW cho 150 cán bộ, CNVC-LĐ; thành lập mới CĐCS Ban Quản lý dự án Cầu Rồng, kết nạp mới 76 đoàn viên Công đoàn; 100% các đơn vị hành chính, sự nghiệp đã tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức… LĐLĐ quận Thanh Khê gắn việc triển khai Nghị quyết 20/NQ-TW với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với công tác đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức lớp quán triệt Nghị quyết 20/NQ-TW cho toàn thể BCH CĐCS và các đồng chí Chủ tịch Công đoàn các trường công lập, bán công trên địa bàn quận, với số lượng 195 đồng chí. CĐCS Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng chủ động tổ chức cho 987 cán bộ, CNVC-LĐ học tập Nghị quyết 20/NQ-TW, tổ chức Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với 100% đơn vị trực thuộc tham gia. Một số CĐCS khác triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 20/NQ-TW như: Công đoàn Trung tâm phục vụ đối ngoại Đà Nẵng, Công đoàn Công ty cổ phần In SGK Hoà Phát, LĐLĐ huyện Hoà Vang, v.v…

Các CĐCS Khối hành chính sự nghiệp và trường học: bên cạnh việc quán triệt Nghị quyết, căn cứ vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của LĐLĐ thành phố, BCH Công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan xây dựng chương trình công tác nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả công tác của từng phòng, Ban và cán bộ công chức; tổ chức cho các phòng Ban và cán bộ, giáo viên ký cam kết thực hiện “Những quy định về phẩm chất đạo đức đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên”, “Nâng cao ý thức kỷ luật, cải tiến lề lối làm việc, tinh thần thực thi công vụ”; tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động “Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm”, “Học tốt- Dạy tốt- Quản lý tốt- Phục vụ tốt”, “Xây dựng đời sống văn hoá trong toàn trường”, “Xây dựng giáo án tốt, cải tiến nội dung chương trình đào tạo”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, không vi phạm đạo đức nhà giáo”…

Các CĐCS Khối Doanh nghiệp: tổ chức quán triệt Nghị quyết 20-NQ/TW gắn với triển khai Chỉ thị 22-CT/TW khoá X của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, nội dung Hội nghị liên tịch về quy chế phối hợp giữa chủ doanh nghiệp và BCH Công đoàn, Nghị định 87/2007/NĐ-CP ban hành thực hiện Quy chế dân chủ ở Công ty cổ phần, Công ty TNHH; xây dựng kế hoạch phối hợp với người sử dụng lao động đẩy mạnh công tác nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề, kiến thức pháp luật cho CNLĐ, tạo điều kiện để công nhân nâng cao tay nghề. Trang bị các điều kiện về bảo hộ lao động, điều kiện lao động an toàn vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với CNLĐ, thực hiện tốt chính sách đối với lao động nữ tham gia xây dựng thang, bảng lương mới. Tích cực xây dựng nội dung thoả ước lao động tập thể để tiến hành thương lượng ký kết với người sử dụng lao động, rà soát lại những nội dung của thoả ước lao động tập thể để thương lượng sửa đổi, bổ sung các bản thoả ước lao động tập thể đã hết hiệu lực. BCH Công đoàn cơ sở một số doanh nghiệp đã trao đổi, phối hợp cùng chủ doanh nghiệp xây dựng một số chương trình trọng tâm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát động các phong trào thi đua, củng cố hoạt động của Ban Chấp hành CĐCS và tổ Công đoàn. Một số doanh nghiệp do tác động của khủng hoảng kinh tế- tài chính, đã cho công nhân lao động nghỉ việc, một số khác nghỉ chờ việc. Công đoàn đã kịp thời tham gia cùng chính quyền, chủ doanh nghiệp giải quyết chế độ chính sách theo quy định hiện hành, đồng thời tích cực hỗ trợ CNLĐ bị mất việc thông qua tư vấn, giới thiệu việc làm. Hiện nay số lượng CNLĐ mất việc làm là 2.557 người, trong đó 1.103 người có hộ khẩu Đà Nẵng. Công đoàn đã tư vấn, giới thiệu cho gần 500 CNLĐ có việc làm tại doanh nghiệp khác cùng ngành nghề.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1- Ưu điểm:

Do có sự chuẩn bị chu đáo cùng với sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Đà Nẵng nên các cấp Công đoàn thành phố đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, hướng dẫn tổ chức các bước để Nghị quyết triển khai có chất lượng, đạt hiệu quả cao. Việc triển khai và thảo luận Nghị quyết 20 đã được tiến hành ngay từ dưới cơ sở.

Các cấp Công đoàn thành phố đã xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện Nghị quyết với những phương thức mới, sáng tạo và có hiệu quả; có nơi xây dựng chương trình công tác cụ thể theo từng thời điểm, đưa ra Hội nghị thảo luận, bàn bạc tìm giải pháp thực hiện có kết quả kế hoạch đã đề ra. Các LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở đã phối hợp cùng Ban Tuyên giáo quận, huyện ủy, Đảng uỷ Dân Chính Đảng, Đảng uỷ Sở mở Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức“Trung thành- Sáng tạo- Tận tụy- Gương mẫu”; Tổ chức giới thiệu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”,“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Bác Hồ” và “Di chúc" của Hồ Chủ tịch…

Các cấp Công đoàn thành phố đã góp phần trong việc cùng doanh nghiệp giải quyết việc làm, tạo việc làm mới, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho CNVC-LĐ. Công tác đào tạo nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho CNVC-LĐ đã được các cấp Công đoàn quan tâm hơn, đặc biệt trong việc phối hợp với các cơ quan có liên quan và doanh nghiệp mở các lớp dạy nghề, bổ túc văn hoá cho CNVC-LĐ, vận động người sử dụng lao động tổ chức các lớp đào tạo, đào tạo lại tay nghề cho CNVC-LĐ ngay tại doanh nghiệp phù hợp với thực tế yêu cầu của công việc.

Nhìn chung, thời gian qua các cấp Công đoàn thành phố đã có nỗ lực cố gắng trong việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20, đã có những nghiên cứu, tìm tòi đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, nhanh chóng đưa Nghị quyết 20/NQ-TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước” đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội và chủ doanh nghiệp, trong điều kiện kinh tế- xã hội đất nước đang chịu nhiều tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế khu vực và trên thế giới.

2- Tồn tại:
 • Mục tiêu Nghị quyết 20 đề ra đến hết năm 2010 phải phấn đấu quyết liệt để đạt được sự chuyển biến tối đa về một số lĩnh vực trọng yếu. Nhưng đến nay sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, những vấn đề trên chuyển biến chưa rõ nét, nhất là việc giải quyết những vấn đề bức xúc của CNLĐ trong các Khu công nghiệp như vấn đề nhà ở, tiền lương và thu nhập, bảo hiểm xã hội, nơi sinh hoạt văn hoá,...
 • Nhiều nơi các cấp uỷ Đảng chưa thật sự quan tâm chỉ đạo tập trung, đồng bộ việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20, có đơn vị chưa xây dựng các nội dung trọng tâm thực hiện Nghị quyết; có nơi khoán trắng cho Công đoàn hoặc Ban chuyên đề của cấp uỷ.
 • Một số CĐCS chưa chủ động tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ. Do vậy, việc triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20 tiến hành chậm. Công tác tuyên truyền, học tập Nghị quyết trong CNLĐ khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn nhiều khó khăn; việc nghiên cứu, học tập mang nặng tính hình thức.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1- Đối với Đảng và Nhà nước:
 • Sửa đổi Luật Lao động và Luật Công đoàn phù hợp với tình hình hiện nay. Đổi mới cơ chế kiểm tra, giám sát đảm bảo quan hệ lao động phát triển bền vững, hài hoà tiến bộ, phòng ngừa và tham gia giải quyết tranh chấp lao động.
 • Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh, chỉ đạo đẩy mạnh tăng tỷ lệ phát triển Đảng trong CNLĐ.
 • Đề nghị Chính phủ, UBND thành phố có chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở, kinh phí hỗ trợ để tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống các TNXH trong các KCN- CX có đông CNLĐ.
 • Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 133/2008/QĐ-TTg ngày 01/10/2008 v/v trích nộp kinh phí Công đoàn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp tác kinh doanh, quy định thực hiện trích kinh phí Công đoàn bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công. Đề nghị nên có chế tài kèm theo đối với các doanh nghiệp không thực hiện Quyết định này.
 • Nhà nước cần ban hành chế tài đủ mạnh để xử phạt chủ doanh nghiệp không tạo điều kiện để Công đoàn cấp trên  thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn.
2- Đối với Tổng LĐLĐ Việt Nam:
 • Có kế hoạch cụ thể để nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị; xây dựng chính sách thu hút cán bộ có năng lực, trình độ, tâm huyết với hoạt động Công đoàn.
 • Tạo điều kiện về kinh phí để các cấp Công đoàn thuận lợi trong hoạt động. Có chế độ hợp lý đối với cán bộ chuyên trách Công đoàn và cán bộ Công đoàn kiêm nhiệm.
IV. MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM THỜI GIAN ĐẾN
 1. Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Thành ủy và LĐLĐ thành phố.
 2. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, CNLĐ bằng các hình thức, biện pháp tuyên tuyền đa dạng thông qua các buổi sinh hoạt CLB, hội thi tìm hiểu, sinh hoạt giao lưu lồng ghép với các chương trình văn nghệ tạo ra nhiều sân chơi mới cho CNLĐ trong các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
 3. Các cấp công đoàn chủ động kiến nghị, đề xuất với chính quyền đồng cấp, phối hợp với người sử dụng lao động có những hình thức và biện pháp để  cán bộ Công đoàn phát huy vai trò, người lao động an tâm công tác, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.
 4. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách pháp luật lao động.
 5. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trên cơ sở đó gắn công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với nâng cao chất lượng mọi mặt cho cán bộ, đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh tạo điều kiện cho công tác phát triển Đảng, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh.
 6. Tiếp tục vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.
Trên đây là báo cáo sơ kết 1 năm kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”. LĐLĐ thành phố kính báo cáo để Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành uỷ Đà Nẵng biết, theo dõi chỉ đạo.

Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG VỤ
- Thường trực Thành uỷ ĐN;  
- Ban Tuyên giáo Thành uỷ ĐN;  
- Văn phòng Thành uỷ ĐN;  
- Ban Dân vận Thành uỷ ĐN;  
- Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN;  
- Thường trực Thường vụ LĐLĐTP;  
- Lưu VT, Ban Tuyên giáo.  

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết